Kee Safety

You are visiting the Poland Kee Safety website from United States. Would you like to go to the United States site?

Yes, take me to United States site
No, keep me on the Poland site

Przepisy - Prace na wysokości

Omówienie przepisów związanych z organizacją i zabezpieczaniem prac prowadzonych na wysokości.

KS KWA 1550

Wybór przepisów odnośnie

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych (Dz.U.03.169.1650 A i E). Pracą na wysokości jest każda praca wykonywana na powierzchni wyniesionej ponad poziom ziemi lub innej okolicznej powierzchni o co najmniej 1m.  Zgodnie z wymaganiami BHP, stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości jest obowiązkiem moralnym oraz wymogiem prawnym.

Pracodawcy, pracownicy oraz zleceniodawcy muszą przestrzegać wytycznych z dokumentu oceny ryzyka pracy w miejscu szczególnie niebezpiecznym jakim jest np. dach oraz rozważyć, która z dostępnych metod pracy będzie najbezpieczniejsza i się do niej stosować.

Hierarchia doboru środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

Podczas doboru odpowiednich zabezpieczeń do prac szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się praca na wysokości, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) radzi stosować następującą hierarchię opartą o ww przepisy:

1. Wyeliminuj ryzyko. Rozważ czy można w pełni wyeliminować pracę na wysokości? Czy można wykonać pracę z powierzchni ziemi przy zastosowaniu np. wysięgników?

2. Jeżeli nie można uniknąć pracy na wysokości, w pierwszej kolejności powinny być zastosowane środki ochrony zbiorowej, np. zgodne z przepisami balustrady do ochrony wszystkich osób przebywających na wysokości.

3. W ostateczności, „jeżeli (...) zastosowanie balustrad (...) jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wyskości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy” (Dz.U.03.169.1650 §106.2).

System berierek bezpieczeństwa Kee Guard® przykręcony do konstrukcji dachu

Przepisy

Rozporządzenia - wytyczne

a)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. 03.169.1650) §105 do §110 oraz Załącznik nr 2 §1.

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) art. 6 par 1 i 2 wraz z uwagą art 119 par 2 oraz art. 15, 16, 18, 20 i 21.

c)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) art. 7 dział 7 par. 298. 

Wyciąg sensu przepisów ogólnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 03.169.1650)

           - Balustrada ma mieć wysokość 1,1m

           - Balustrada powinna mieć krawężnik  o wysokości 15cm

           - W połowie wysokości balustrady powinna znajdować się poprzeczka lub wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie osób.

Normy dla Środków Ochrony Zbiorowej

PN-EN ISO 14122

"Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn." Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady.

PN-EN 13374

"Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków (...)".

Normy dla Środków Ochrony Indywidualnej

PN-EN795:1999

Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania. Norma ta opisuje wszystkie systemy ochrony indywidualnej.

PN-EN353-2:1996

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.

PN-EN354:1997

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.

PN-EN355:1997

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.

PN-EN361:1997

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.

prPN-EN813

Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości. Uprząż biodrowa.

prPN-EN358

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

Wszystkie systemy ochrony indywidualnej mogą zostać zaprojektowane jako:

systemy do pracy w 'ograniczeniu' (niedopuszczające do powstania upadku - rozpoczęcia spadania). Aby zakwalifikować system jako 'ograniczający', umiejscowienie elementów systemu asekuracyjnego oraz długość liny łączącej pracownika musi być tak dobrana by nie dopuścić pracownika bliżej niż 0,5 m od krawędzi dachu lub innego miejsca zagrożonego upadkiem.

lub

systemy 'powstrzymujące'. Systemy zaprojektowane w taki sposób by powstrzymać i zamortyzować 'szarpnięcie' człowieka w przypadku upadku zanim dojdzie do uderzenia o ziemię lub inną występującą na obiekcie przeszkodę (np. daszek, wiatę itp.).