Materialy Dodatkowe / Przepisy - Prace na wysokości

Omówienie przepisów związanych z organizacją i zabezpieczaniem prac prowadzonych na wysokości.

Przepisy - Prace na wysokości

Przepisy - Prace na wysokości

Wybór przepisów odnośnie prac na wysokości

Praca na wysokości

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych (Dz.U.03.169.1650 A i E). Pracą na wysokości jest każda praca wykonywana na powierzchni wyniesionej ponad poziom ziemi lub innej okolicznej powierzchni o co najmniej 1m.  Zgodnie z wymaganiami BHP, stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości jest obowiązkiem moralnym oraz wymogiem prawnym.

Pracodawcy, pracownicy oraz zleceniodawcy muszą przestrzegać wytycznych z dokumentu oceny ryzyka pracy w miejscu szczególnie niebezpiecznym jakim jest np. dach oraz rozważyć, która z dostępnych metod pracy będzie najbezpieczniejsza i się do niej stosować.

Hierarchia doboru środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

Podczas doboru odpowiednich zabezpieczeń do prac szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się praca na wysokości, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) radzi stosować następującą hierarchię opartą o ww przepisy:

1. Wyeliminuj ryzyko. Rozważ czy można w pełni wyeliminować pracę na wysokości? Czy można wykonać pracę z powierzchni ziemi przy zastosowaniu np. wysięgników?

2. Jeżeli nie można uniknąć pracy na wysokości, w pierwszej kolejności powinny być zastosowane środki ochrony zbiorowej, np. zgodne z przepisami balustrady do ochrony wszystkich osób przebywających na wysokości.

3. W ostateczności, „jeżeli (...) zastosowanie balustrad (...) jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wyskości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy” (Dz.U.03.169.1650 §106.2).

Przepisy

Rozporządzenia - wytyczne

a)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. 03.169.1650) §105 do §110 oraz Załącznik nr 2 §1.

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) art. 6 par 1 i 2 wraz z uwagą art 119 par 2 oraz art. 15, 16, 18, 20 i 21.

c)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) art. 7 dział 7 par. 298. 

Wyciąg sensu przepisów ogólnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 03.169.1650)

  • art. 105 „Pracą na wysokości (...) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi.”
  • art. 106.1 Wymagania dla balustrady:

            - Balustrada ma mieć wysokość 1,1m

           - Balustrada powinna mieć krawężnik  o wysokości 15cm

           - W połowie wysokości balustrady powinna znajdować się poprzeczka lub wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie osób.

  • art. 106.2 „Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad (...) jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.”
  • Załącznik nr 2 art. 1 „Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej  lub odpowiedniej organizacji pracy.”

Normy dla Środków Ochrony Zbiorowej

d)  PN-EN ISO 14122 - "Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn." Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady.

e)  PN-EN 13374 - "Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków (...)".

Normy dla  Środków Ochrony Indywidualnej

f)  PN-EN795:1999 - Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania. Norma ta opisuje wszystkie systemy ochrony indywidualnej.

g)  PN-EN353-2:1996 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.

h)  PN-EN354:1997 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.

i)  PN-EN355:1997 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.

j)  PN-EN361:1997 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.

k)  prPN-EN813 - Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości. Uprząż biodrowa.

l)  prPN-EN358 - Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

Wszystkie systemy ochrony indywidualnej mogą zostać zaprojektowane jako:

- systemy do pracy w 'ograniczeniu' (niedopuszczające do powstania upadku - rozpoczęcia spadania). Aby zakwalifikować system jako 'ograniczający', umiejscowienie elementów systemu asekuracyjnego oraz długość liny łączącej pracownika musi być tak dobrana by nie dopuścić pracownika bliżej niż 0,5 m od krawędzi dachu lub innego miejsca zagrożonego upadkiem.

lub

- systemy 'powstrzymujące'. Systemy zaprojektowane w taki sposób by powstrzymać i zamortyzować 'szarpnięcie' człowieka w przypadku upadku zanim dojdzie do uderzenia o ziemię lub inną występującą na obiekcie przeszkodę (np. daszek, wiatę itp.).

Pracujesz nad nowym projektem? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy?