Kodeks etyki firmy Kee Safety

Kodeks etyki firmy Kee Safety

Poniższy Kodeks etyki ma pełne poparcie członków Zarządu Kee Safety i kadry zarządzającej. Wierzymy, że przestrzeganie zestawu podstawowych wartości i praktyk ma fundamentalne znaczenie dla działalności biznesowej. Reputacja Kee Safety oraz zaufanie klientów jest najważniejszym aktywem i wyznacznikiem wartości firmy.

 

Relacje z klientami

W firmie Kee Safety wierzymy, że uczciwość wobec klientów jest niezbędnym warunkiem pomyślnej relacji biznesowej. Unikamy nieprawdy, niedomówień i wyolbrzymień we wszelkich publikacjach i reklamach. Wobec informacji od klientów zachowujemy wysoki poziom dyskrecji, jakby chodziło o nasze własne informacje poufne. Wszyscy pracownicy działają z zachowaniem najwyższej uczciwości osobistej. Przekupstwo lub płatności za ułatwienie realizacji określonych spraw nigdy nie będą akceptowane.

 

Wewnętrzne operacje

Firma Kee Safety zobowiązuje się do szanowania i przestrzegania miejscowych, krajowych i międzynarodowych przepisów lub innych regulacji, które mają moc prawną w danej społeczności lub kraju naszej działalności. Zawsze szanujemy tradycję, kulturę i przekonania wyznawane w krajach, w których prowadzimy działalność.

Dokładamy starań, aby wewnątrz firmy, w łańcuchu dostaw lub w operacjach wykonawców/klientów zidentyfikować – i w razie ujawnienia zgłosić odpowiednim organom – wszelkie podmioty/osoby, które umożliwiają lub uczestniczą w następującym procederze:

  • niewolnictwo,
  • praca przymusowa,
  • relokacja osób z zamiarem ich wykorzystania lub innego naruszenia ich praw,
  • wykorzystanie osób zagrożonych w sposób, którego dane osoby nie zaakceptowałyby w razie braku zagrożenia.

 

Pozostałe zasady działalności Kee Safety

Firma Kee Safety dąży do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko w każdym możliwym aspekcie działalności oraz do zachowania zgodności z wszelkimi przepisami ochrony środowiska. Wszelkie zatrudnienie powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności zgodnie z brytyjską ustawą w sprawie przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu z 2015 roku. Zatrudnianie dzieci jest absolutnie niedozwolone w żadnym etapie zaopatrzenia materiałowego lub produkcji. Wszystkie firmy muszą zapewnić, że w ich działalności ani w łańcuchu dostaw nie występują przypadki niewolnictwa/pracy przymusowej/handlu ludźmi.

Środowisko pracy w naszych zakładach jest bezpieczne i zachowane są najwyższe standardy porządku. Warunki pracy zapewniają bezpieczeństwo i zgodność z właściwymi regionalnymi lub krajowymi przepisami. Godziny pracy muszą być zgodne z miejscowymi, krajowymi lub regionalnymi regulacjami lub ustawami. Dyskryminacja wszelkiego rodzaju nie będzie tolerowana. Wykorzystywanie, mobbing, zastraszanie lub inne formy prześladowania nie są tolerowane. Osoby są traktowane z szacunkiem, w każdej sytuacji.

Firma Kee Safety głęboko wierzy, że pracownicy są kluczem do sukcesu. Dążymy do tego, aby zatrudnianie i promowanie odbywało się wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych. Wszystkie zespoły są zobowiązane do przestrzegania najwyżej uczciwości osobistej przez cały czas. Nieodpowiednie naciski lub łapówki – otrzymywane lub dawane – nigdy nie będą tolerowane.

W razie wątpliwości – zapytaj.